Köp och användarvillkor

Version 2024-02-17

Om Jobbarkompisar i Sverige AB
I texten som följer när det refereras till vi hänvisas till Jobbarkompisar i Sverige AB och Ingrid Lindh som näringsidkare och varumärkena Praktisk stresshantering. När det refereras till du i texten avses dig som kund/klient eller företag och övriga organisationer.

Företaget innehar F–skattsedel, är momsregistrerad och har ansvarsförsäkring.

Praktisk stresshantering är ett varumärke som ägs av Jobbarkompisar i Sverige AB. Önskar du att komma i kontakt med Jobbarkompisar i Sverige AB, Ingrid Lindh, skicka e–post till info@jobbarkompisar.se så hör vi av oss inom kort.

Köpevillkor

Tjänster, kurser, vägledande samtal och friskvårdaportalen
Kurser, vägledande samtal eller övriga kundmöten som sker i form av fysiska möten sker i dag i främst Stockholm och Ovansiljan men vid önskemål även på andra platser i Sverige.

Vägledande samtal kan ske via fysiskt möte, via telefon och facetime (eller liknande).

Friskvårdaportalen är en internettjänst som utgår ifrån medlemskap och tillhandahåller yoga online, praktisk stresshantering vilket innebär tänk och tekniker som bygger på egen erfarenhet av stresshantering sedan unga år och sökande efter alternativa metoder och tänk. Som medlem får du en egen inloggning efter erhållen inbetalning av medlemsavgiften.

Bokningar
Boka tid gör du enklast via hemsidan praktiskstresshantering.se genom att följa instruktionerna.

Betalning, Ångerrätt & Om du blir sjuk
Vi hanterar inga kontanter. Betalning för privatkunder/klienter sker i dag enklast via betaltjänst på hemsidan eller vid önskemål på faktura som skickas digitalt via e–post till den e-postadress som du uppgivit vid bokningen.

Till företag utgår alltid faktura.

Betalningsvillkor vid faktura (företag, organisationer, privatkund): 30 dagar med lagstadgad dröjsmålsränta.

 Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift samt lagstadgad dröjsmålsränta. Om fakturan är obetald trots en andra påminnelse överlämnas fordran tionde dagen därefter ovillkorligen till inkasso. Detta gäller dig som kund/klient, företag och organisationer.

Betalningsmottagare är alltid Jobbarkompisar i Sverige AB oavsett betalningsmetod.

Momssats
6% Yogaklasser, böcker
25% Kurser, vägledande samtal, övriga tjänster och medlemsportalen.

Vägledande samtal
Vid vägledande samtal betalas avgiften i god tid innan avtalad tid och då allra senast 3 dagar innan avtalad tid om inget annat överenskommits mellan oss och kunden/klienten. Annars ska avgiften finnas på mottagarens konto, Jobbarkompisar i Sverige AB senast 3 dagar innan avtalad tid.

Kvitto på inbetalningen utgår alltid via e–post till dig som kund/klient i samband med din inbetalning. Kvittot innehåller uppgifter kunden/klientens personuppgifter, avtalad tid, pris exkl. moms, moms och pris inkl. moms. Har du inte fått någon kursbekräftelse i samband med att du betalar in anmälningsavgiften, var vänlig och kontakta oss på info@praktiskstresshantering.se omgående.

Du kan som kund/klient avboka vägledande samtal senast 24 timmar innan avtalad och inbokad tid. Vid avbokning senare än 24 timmar eller om du uteblir helt utgår full betalning, det vill säga ingen återbetalning sker av inbetald avgift.

Kurser
En anmälningsavgift utgår på 10% av totala kursavgiften och betalas i samband med anmälan till kursen vilket garanterar dig en plats på kursen. 30 dagar innan kursstart betalas resterande kursavgift om ingen annan överenskommelse finns mellan oss och kunden/klienten.

Vid betalning av anmälningsavgiften utgår en bekräftelse till den e-postadress du uppgivit i samband med kursanmälan. Har du inte fått någon kursbekräftelse i samband med att du betalar in anmälningsavgiften, var vänlig och kontakta oss på info@praktiskstresshantering.se omgående.

Kom ihåg din möjlighet till ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 14 dagar efter att kursbekräftelsen är skickad till den e–postadress du uppgivit i samband med kursanmälan. Vid utnyttjande av ångerrätten återbetalas inbetald kursavgift exklusive anmälningsavgiften.

Vid avbokning efter lagstadgade 14 dagar i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler återbetalas 80% av kursavgiften exklusive anmälningsavgiften.

Vid avbokning senare än 5 dagar innan kursstart är du skyldig att betala full kursavgift. Om resterande kursavgift utöver anmälningsavgiften ännu inte är inbetalad är du skyldig att betala fulla kursavgiften inom 14 dagar.

Har kursen startat finns ingen avbokning– eller ångerrätt.

Vid sjukdom
I händelse av sjukdom i samband med kursstart får du, mot uppvisande av läkarintyg, återbetalning av 50% av kursavgiften exklusive inbetald anmälningsavgift. Blir du sjuk under pågående kurs, och tvingas hoppa av erbjuds du ny möjlighet vid nästa kurstillfälle.

Betalning, påminnelse och uppsägning av medlemskap
Som medlem i friskvårdaportalen godkänner du månadsvis dragning från det kontokort du uppger i samband med att du köper medlemskap. Beloppet dras var 30:e dag. Om pengar saknas på kortet i samband med dragning skickas per automatik e–post till den e–postadress du uppgivit i samband med tecknandet av medlemskapet med en varning att det inte går att dra pengar. Om problemet kvarstår efter fem dagar efter förfallodagen stängs ditt medlemskonto ner omgående och du får teckna ett nytt medlemskap.

Du kan säga upp ditt medlemskap när som helst via friskvårdaportalen eller via e–post till info@praktiskstresshantering.se. Medlemskapet löper då ut tills dess att innevarande betalda månad löper ut. Vid uppsägning precis efter en månadsdragning återbetalas avgiften inte.

Övriga tjänster såsom föreläsningar, workshops på företag eller andra organisationer
Betalning sker via faktura, 30 dagars betalningsvillkor och vid försening utgår lagstadgad dröjsmålsränta. Om inte betalning erhålles tionde dagen efter andra påminnelsen överlämnas fordran ovillkorligen till inkasso.

Ångerrätt för företag och organisationer sker enligt överenskommelse i samband med avtal parterna emellan.

Inställda kurser och avbokningar av Ingrid Lindh
Vid inställda företagsuppdrag, vägledande samtal och kurser, avbokningar gjorda av oss, Ingrid Lindh och som Jobbarkompisar i Sverige AB har erhållit inbetalda avgifter av från dig som kund/klient/företag eller organisation sker återbetalning av hela beloppet inklusive anmälningsavgift när så är fallet (kurser). Detta under förutsättning av omständigheter som ej kunde förutses men som inte innefattas i begreppet force majeure.

Avbokning gäller ej vid force majeure vid omständigheter som innefattar krigsliknande händelser, krig, inbördeskrig, revolution eller uppror, myndighetsåtgärd, lockout, blockad, strejk eller liknande händelse.

Användarvillkor Friskvårdaportalen
I texten som följer när det refereras till vi hänvisas till Jobbarkompisar i Sverige AB och Ingrid Lindh som näringsidkare och varumärket Praktisk stresshantering. När det refereras till du i texten avses dig som kund/klient eller företag och övriga organisationer.

Företaget innehar F–skattsedel, är momsregistrerad och har ansvarsförsäkring.

När du använder denna webbplats och medlemsportal godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår integritetspolicy styr Jobbarkompisar i Sverige AB:s relation med dig i förhållande till denna webbplats praktisk stresshantering och medlemsportalen friskvårdaportalen.

Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Friskvårdaportalen vänder sig både till privatpersoner och till arbetsgivare som vill erbjuda praktisk stresshantering till sina medarbetare. Friskvårdaportalen utgår ifrån medlemskap.

Upphovsrätt
Upphovsrätten © tillfaller Jobbarkompisar i Sverige AB. Alla rättigheter är förbehållna. Det är förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller ändra något material som finns på Praktisk stresshanterings hemsida eller medlemsportalen, benämnd som friskvårdaportalen.

Villkor för användning av portalens innehåll eller övriga kurser som ges via Praktisk stresshantering, eller annan partner
Som medlem i friskvårdaportalen köper du kursens innehåll till dess att du väljer att avsluta medlemskapet. Praktisk stresshanterings produkter (här kurs via friskvårdaportalen och övriga kurser) är upphovsrättsskyddade. Kursen är för personligt bruk och icke–kommersiellt bruk. Du får inte använda produkten eller materialet som är tillgängligt i produkten, på sådant sätt att det kränker våra rättigheter, eller på annat vis som inte är godkänt av Praktisk stresshantering (Jobbarkompisar i Sverige AB). Du får inte lov att ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, lägga ut, överföra, översätta, sälja, skapa besläktade verk, utnyttja eller distribuera något av materialen från produkten på något sätt eller via något medium (däribland även e–post och andra elektroniska överföringsmetoder). Kopiering, delning eller uppladdning av produktfiler på hemsidor anges utgöra stöld och kommer att anmälas i den utsträckning lagen tillåter. Du får däremot ladda ner och /eller skriva ut ett exemplar av enstaka sidor på hemsidan för personligt och icke–kommersiellt bruk, förutsatt att upphovs– och äganderätten inte kränks. Lektioner med bifogade filer som avses laddas ner eller skrivas ut kan du med fördel spara för eget bruk, dela dock ej ut dem till andra. Praktisk stresshantering erbjuder individuella kursprogram, praktisk stresshantering. I samband med registrering på webbplatsen/kursportalen kommer du att få tillgång till egen inloggning som är personlig och får ej delas med andra.

Integritet och konfidentiellt
Kurs via friskvårdaportalen sker endast som inloggad medlem utan interagerande med övriga medlemmar. I skrivandes stund finns inga gemensamma forum eller workshops som innebär medlemmars närvaro. Läs mer om behandling av personliga uppgifter i integritetspolicyn.

I samband med kurser som arrangeras av Praktisk stresshantering (Jobbarkompisar i Sverige Ab) sker som fysiska möten råder tystnadsplikt och omsorg om varandras, deltagarnas, privata liv. Vi respekterar ditt privatliv, och måste insistera att du respekterar övriga kursmedlemmars privatliv. Därmed råder en ömsesidig tystnadsplikt. Kursernas utformning kräver aldrig att du behöver dela med dig av, för dig känslig information om ditt liv eller din hälsa eller annan känslig information. Vi har som regel att varken samla in eller behandla sådana uppgifter. Vi respekterar din konfidentiella och hemliga information, idéer, planer och företagshemligheter. Alla uttalande under kurstillfällen som sker som fysiska möten ska alla erfarenheter eller uttalanden från andra deltagare och Ingrid Lindh, Praktisk stresshantering (Jobbarkompisar i Sverige AB) och eventuella samarbetspartners hållas strikt konfidentiella.

Ansvarsfriskrivning
Jobbarkompisar i Sverige AB friskriver oss från alla skadeståndskrav kopplade till våra kurser hemsidor, videor, podd, nyhetsbrev, kursportaler eller annat innehåll. Vi har gjort vårt yttersta för att försäkra oss om att innehållet håller hög kvalitet. När du blir medlem i friskvårdaportalen eller köper någon av de övriga kurserna, workshops eller annan tjänst, accepterar du och godtar att du är fullt ut ansvarig för din egen framgång och resultaten som ett resultat av ditt deltagande i kurserna som erbjuds. Vi kan varken garantera hälsovinster, eller resultat. Det är du, och endast du, som är ansvarig för dina handlingar, och dina resultat beror på individuella faktorer, såsom ditt engagemang och förmåga, ekonomiska situation, för att nämna några.

Begränsning och ansvar
Genom att nyttja denna produkt samtycker du till att använda företagets tjänster på eget bevåg samt till att medlemsportalen och övriga kurser som sker som fysiska möten är just en kurs. Du håller företaget och dess anställda, dess partners och dess partners anställda ansvarslösa för alla eventuella skador som kan uppstå samt från eventuella krav som kan uppkomma kopplat till avtal mellan parterna. Du accepterar alla risker, både de som kan förutses och de som inte kan förutses.

Uppsägning
Genom att köpa denna produkt samtycker du till att Praktisk stresshantering (Jobbarkompisar i Sverige AB), efter eget gottfinnande, kan avsluta detta avtal, och begränsa, avsluta eller säga upp kundens medverkan som medlem i friskvårdaportalen eller i övriga kurser som sker i fysisk form, utan återbetalning av kursavgiften om kunden orsakar störningar för företaget eller andra kursdeltagare. Detta gäller även vid brott mot avtalsvillkoren.

Ditt abonnemang är personligt och får inte delas med andra!
Att göra det, dela ditt abonnemang är ett brott mot våra användarvillkor. Om så sker eller om misstanke om detta föreligger resulterar det i omedelbar avstängning från tjänsten. Ingen återbetalning av inbetald avgift sker.

Du behöver vara 18 år för ett medlemskap i friskvårdaportalen. Ett medlemskap i friskvårdaportalen är personligt och kan aldrig överlåtas till någon annan person. Om så sker blir du som kund avstängd med omedelbar verkan. Ingen återbetalning av redan inbetald avgift utgår.

Medlemskapet är att ses som prenumerationstjänst utan bindningstid. Du kan säga upp medlemskapet med omedelbar verkan. Ingen återbetalning av redan inbetald avgift för innevarande period sker. Likaså om uppsägning sker i samband med nyligen erlagd medlemsavgift sker ingen återbetalning av medlemsavgiften. Som kund har du access till friskvårdaportalen till dess att tiden för abonnemanget löper ut. Du godkänner att du är ekonomiskt ansvarig för köp som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen.

Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för lagliga ändamål. Ditt abonnemang avslutas om misstanke av olagliga ändamål sker och ingen återbetalning sker. Vi har nolltolerans på förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg. Om så sker avslutas din prenumeration med omedelbar verkan. Ingen återbetalning av inbetald avgift sker.

Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licenseras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, intellektuell egendom, layout, utseende, framvisande och grafik.

Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för den information och material som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du är medveten om att denna information och material som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du är medveten om att denna information och material kan innehålla felaktigheter eller misstag och vi undantar oss allt ansvar om så är fallet.

Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer Praktisk Stresshantering (Jobbarkompisar i Sverige AB) hållas ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår till följd av, eller upplevd personlig förändring vid deltagande i kurser i samband med användningen av denna webbplats kurser och tjänster.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som bortom Praktisk Stresshanterings kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttrycks på dessa sajter.

Alla ansträngningar gör för att hålla hemsidan i gång utan avbrott. Men Praktisk Stresshantering ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är till gänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Användning av information eller materialet på denna webbplats sker helt och hållet på egen risk, som vi inte kan hållas ansvarig för. Det är ditt eget ansvar att se till att alla kurser, tjänster eller information vid denna webbplats motsvarar dina behov.

Misstanke om otillåten användning av denna webbplats, kopiering eller plagiat innebär direkt avstängning från tjänsten utan återbetalning. Ärendet lämnas till advokat för vidare process med eventuellt yrkande på skadestånd.

Just nu förekommer inga länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är s.k. affiliatelänkar. Men om det i framtiden är aktuellt innebär det att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet. Detta påverkar inte ditt pris hos leverantören.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

Ansvarsbegränsning
Webbplatsen praktiskstresshantering.se samt tillhörande tjänster drivs av företaget Jobbarkompisar i Sverige AB. Vår plattform förmedlar kurser i praktisk stresshantering, yoga, meditationer, personlig utveckling mm. Vi vill att du når framgång, men kan samtidigt inte ge dig några garantier. Du som mottagare och användare av den här informationen och kursen är själv ansvarig för din personliga utveckling, i alla avseenden. För att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret se ett tydligt förtydligande här nedan.

Förtydligande ansvarsbegränsning
Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men lämnar inga garantier för att du ska uppnå vissa mål via kursmaterialet eller kurserna i sin helhet. All tillit du placerar på kurserna är därför helt ditt eget ansvar. Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser bortom Praktisk Stresshanterings kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan i gång utan problem bortom Praktisk stresshanterings kontroll.