För mig är det otroligt viktigt att du som kund/klient/företag eller organisation upplever dig trygg i mötet med mig oavsett om det är via ett vägledande samtal, som medlem i Friskvårdaportalen eller som deltagare i någon av kurserna där vi möts fysiskt.

Jag tar vårt möte på stort allvar, din integritet och tystnadsplikten är självklar. Därför är det viktigt att förmedla etiska riktlinjer för att understryka dina rättigheter som kund/klient och medlemskap i organisationer som får dig som kund/klient att känna trygghet.

Etiska riktlinjer

Version 2024-02-17

 

Genom Jobbarkompisar i Sverige AB är jag, Ingrid Lindh, medlem i relevanta organisationer och föreningar för mitt yrkesutövande (se nedan). Det innebär att jag godkänt att följa deras respektive stadgar och yrkesetiska regler och riktlinjer.

Innehåll

  • Medlemskap organisationer
  • Etiska riktlinjer
  • Vid meningsskiljaktighet
  • Företagsuppgifter

Medlemskap och organisationer, länkar

  • Kroppsterapeuternas yrkesförbund

Etiska riktlinjer

Allt mitt arbete innebär att jag använder min kunskap på ett optimalt sätt och respekterar varje individs värdighet och integritet. Min kunskap används inte för att utnyttja, kränka eller förtrycka kunden/klienten/individen. Jag försäkrar mig att mina tjänster inte missbrukas på annat vis. Jag uppfattar, förstår och respekterar mina kundens/klientens/individens behov av integritet.

Mitt arbete grundar sig på den egna fria viljan och att människor är födda fria, och lika i värde och rättigheter. Det betyder i praktiken att jag inte medverkar till någon form av diskriminering eller särbehandling beroende på kunders/klienters/Individers samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuell läggning.

Jobbarkompisar i Sverige AB och jag, Ingrid Lindh står fri från all partipolitik och alla religioner av något slag.

De etiska riktlinjerna innebär även att jag inser och tar mitt ansvar i arbetet med kunder/klienter genom att endast praktisera inom ramen för de utbildningar, den erfarenhet, min kompetens och personliga förmåga som jag är kvalificerad för. Klienter/kunder med behov som överstiger min förmåga och kompetens rekommenderar jag därför vidare till annan professionell exempelvis inom hälso– och sjukvården. Det är självklart för mig att uppdatera min kompetens löpande genom utbildning, kurser och handledning vid behov.

Inför varje terapeutisk åtgärd gör jag en analys och bedömning av kund/klients livssituation och att min analys, bedömning och åtgärd följer empiriskt validerad kunskap och beprövad erfarenhet. Jag använder mig av dokumentering som minnesanteckningar vid behov, frågeformulär eller liknande inför, under och efter terapeutisk åtgärd för att kunna utvärdera effekten av densamma. All dokumentation följer GDPR och är transparant inför kund/klient. Skulle det visa sig att målsättningen inte uppnåtts inom rimlig tid, eller visat sig vara olämplig ska åtgärden avbrytas. Målsättningen kan då revideras eller att kund/klient hänvisas till annan behandlare, terapeut, eller annan lämplig professionell.

Vid meningsskiljaktighet

Om du som kund/klient anser att jag brustit på något sätt i mitt yrkesetiska förhållningssätt så har du rätt att kontakta respektive organisation (se ovan) och förenings etiska råd om det finns ett sådant. Detta etiska råd gör sedan en bedömning av den lämnade informationen från både dig och mig. Bedöms det att jag brustit i mitt yrkesetiska förhållningssätt gentemot dig kan jag bli utesluten ur organisation/förening.

Företagsuppgifter

Se Jobbarkompisar i Sverige AB:s företagsuppgifter under köp och användarvillkor.